Er is een vraag binnengekomen over waardeoverdrachten. ROL beschouwt een pensioenverplichting als een verplichting die het fonds zelf moet nakomen. Hoe verhoudt dit zich tot het recht op waardeoverdracht?

In het pensioenakkoord is het makkelijker maken van waardeoverdrachten een van de speerpunten. We leven niet meer in de jaren vijftig, wordt dan gezegd.

Binnen ROL Pensioenfondsen is dat speerpunt niet overgenomen. ROL legt de prioriteit bij pensioenzekerheid (het voorkomen van kortingen) en uitzicht op waardevastheid. Het makkelijker maken van waardeoverdrachten is binnen de ROL daaraan ondergeschikt.

Dat wil echter niet zeggen, dat waardeoverdrachten binnen de ROL niet mogelijk zijn.

Voor collectieve waardeoverdrachten is de activa-passiva-transactie de gemakkelijkste vorm. Bij een activa-passiva-transactie wordt er niet betaald met geld, maar worden de bijbehorende beleggingen mee-overgedragen. In die vorm zal de overdracht financieel gezien geruisloos verlopen.

Voor individuele waardeoverdrachten en kleine collectiviteiten is de activa-passiva-transactie wat omslachtig. Voor die overdrachten zal een betaling in geld moeten plaatsvinden. Dat kan een probleem zijn, omdat als het ene fonds anders belegt dan het andere, de waarde van de pensioenverplichting kan verschillen. Dit kan worden opgelost, door een nationale standaard neer te zetten waartegen waardeoverdrachten gewaardeerd moeten worden. Dat is niet anders dan wat nu ook al gebeurt.

De waarde waartegen beide fondsen de verplichting waarderen zal iets afwijken van de waarde die de nationale standaard aan de verplichting toekent. Dus zullen beide fondsen een winst of verlies hebben op de waardeoverdracht. Maar rekentechnisch zal dat niet afwijken van een winst of verlies op een overlijden. Bij overlijden zal een ouderdomspensioen kunnen stoppen en/of zal een nabestaandenpensioen moeten ingaan. Zowel overlijdens als waardeoverdrachten zijn onzekere gebeurtenissen die middels kanssystemen kunnen worden ingeschat.

Conclusie: Hoewel het makkelijker maken van waardeoverdrachten binnen de ROL geen speerpunt is, zullen waardeoverdrachten ook onder de ROL zonder problemen kunnen plaatsvinden. Omdat voorts de zekerheid van het pensioen binnen de ROL sterk vergroot is, zal een blokkade van DNB – ook als de regels daarover niet veranderen – niet of nauwelijks meer nodig zijn.

In die zin zijn waardeoverdrachten toch gemakkelijker gemaakt.